Algemene Voorwaarden

 

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 - Definities
 • Artikel 2 - Identiteit van de verkoper
 • Artikel 3 - Toepasselijkheid
 • Artikel 4 - Het aanbod
 • Artikel 5 - De overeenkomst
 • Artikel 6 - Herroepingsrecht
 • Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
 • Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
 • Artikel 9 - De prijs
 • Artikel 10 - Conformiteit en garantie
 • Artikel 11 - Levering en uitvoering
 • Artikel 12 - Betaling
 • Artikel 13 - Klachtenregeling
 • Artikel 14 - Aansprakelijkheid
 • Artikel 15 - Bescherming persoonsgegevens
 • Artikel 16 - Copyright
 • Artikel 17 - Geschillen
 • Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen • Artikel 1 - Definities
  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  · Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht
  · Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de verkoper.
  · Dag: kalenderdag.
  · Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
  · Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de koper of verkoper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
  · Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
  · Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
  · Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
  · Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en verkoper gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

  Artikel 2 - Identiteit van de verkoper
  Santafixie Group S.L., handelend onder de handelsnaam Santafixie.nl
  BTW-nummer: ESB65589863
  Geregistreerd in het Handelsregister van Barcelona, Volume 42643, 202, B
  Hoofdkantoor: [email protected] District . Barcelona, Spanje.

  Artikel 3 - Toepasselijkheid
  · De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming van elke tussen Santafixie.nl en de koper te sluiten en/of gesloten overeenkomst, van welke aard en/of omvang dan ook.
  · Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn niet geldend tenzij ze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Santafixie.nl en de koper zijn overeengekomen.
  · Ingeval één of meer van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden uiteindelijk nietig of vernietigbaar zijn dan wel anderszins niet van toepassing (blijken te) zijn, zijn de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.
  · Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

  Artikel 4 - Het aanbod
  · Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  · Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de verkoper niet.
  · Kleuren van producten kunnen in werkelijkheid afwijken, afhankelijk van beeldscherminstellingen. Afwijkingen tussen kleuren op het beeldscherm en het product in werkelijkheid kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
  · Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  - de prijs inclusief belastingen (BTW volgens Spaanse regelgeving, 21%);
  - de eventuele kosten van aflevering;
  - de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.
  het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.
  - de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.
  - de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de verkoper de prijs garandeert.
  of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de koper te raadplegen is.
  - de manier waarop de koper, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.

  Artikel 5 - De overeenkomst
  · De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  · Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de verkoper is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
  · Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal de verkoper daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  · De verkoper kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  · De verkoper zal bij het product of dienst aan de koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, verschaffen:
  - de contactgegevens waar de koper met klachten terecht kan;
  - de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  - de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  - de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de verkoper deze gegevens al aan de koper heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.

  Artikel 6 - Herroepingsrecht
  · Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door de koper of een vooraf door de koper aangewezen en aan de verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  · Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  · Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  · Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

  Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
  · Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  · Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal de verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

  Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
  · De verkoper kan het herroepingsrecht van de koper uitsluiten voor zover voorzien in lid 2.  De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de verkoper dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
  · Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  - die door de verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper.
  - die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
  - die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
  - die snel kunnen bederven of verouderen.

  Artikel 9 - De prijs
  · De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc.
  · De verkoper kan te alle tijden prijzen verhogen of verlagen. Voor reeds gesloten overeenkomsten blijft de prijs gelden van het moment van accepteren van de aanbieding, onder het voorbehoud van type fouten.
  · De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw (BTW volgens Spaanse regelgeving, 21%).

  Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
  · De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
  · Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
  · Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 48 uur na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
  · De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de oncusment, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
  · De garantie geldt niet indien:
  - De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  - De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  - De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

  Artikel 11 - Levering en uitvoering
  · De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  · Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
  · Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de verkoper het bedrag dat de koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  · Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de verkoper zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de verkoper.
  · Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de verkoper tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan de verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  · De koper dient de producten na aanlevering op beschadigingen te controleren. De beschadigingen dienen de transportverkoper (bijvoorbeeld de pakketdienst of expediteur) onverwijld te worden medegedeeld en op de vrachtpapieren te worden aangetekend.

  Artikel 12 - Betaling
  · Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de koper de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
  · Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  · De verkoper biedt de koper bij verkoop op afstand de mogelijkheid om de betaling gelijk te voldoen. Indien de koper deels achteraf wenst te betalen kan hierover contact opgenomen worden met de verkoper.
  · De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de verkoper te melden.
  · In geval van wanbetaling van de koper heeft de verkoper behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

  Artikel 13 - Klachtenregeling
  · De verkoper beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  · Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de verkoper, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.
  · Bij de verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  · Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

  Artikel 14 - Aansprakelijkheid
  De verkoper stelt zich niet aansprakelijk voor mogelijke schade die ontstaat door het installeren of in gebruik nemen van het product. De koper kan verkoper ten hoogste aansprakelijk stellen voor de waarde van het orderbedrag. Dit geldt ook voor eventuele aansprakelijkstelling in geval van late of niet levering. Santafixie Group S.L. is niet en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vertraging of storing in het gebruik veroorzaakt door een oorzaak buiten haar redelijke macht, inclusief maar niet uitsluitend, enige vorm van oorlog of civile opstand, nationale rampen, brand, explosie, vandalisme, storm, aardbeving, overstromingen, staking, sabotage, industrie-brede storing van leveranciers, niet leverbaar zijn van materialen of regeringsdaden. Santafixie.nl zal haar uiterste best doen, binnen redelijke kaders, om storingen of vertragingen die hiervan het gevolg zijn op te lossen.

  Artikel 15 - Bescherming persoonsgegevens
  De in het kader van de bedrijfsvoering verkregen persoonsgegevens worden volgens de bepalingen van de Spaanse wet op de bescherming persoonsgegevens verwerkt. De persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Lees meer over ons privacybeleid.

  Artikel 16 - Copyright
  · Deze website en haar inhoud (inclusief, maar niet uitsluitend, het design, logo,  teksten, foto´s en alle software en broncodes verbonden met de website en haar diensten) behoren aan diens eigenaren en zijn beschermd door copyright, patenten en andere intelectuele eigendomsrechten.
  · Door het bezoeken van de website wordt ermee accoord gegaan dat, terzij er een product aangekocht wordt, de website alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik wordt bezocht.
  · Niets van de inhoud van deze website mag worden gereproduceerd, verzonden, bewaard, verkocht of gedistribueerd worden zonder vooraf schriftelijk gegeven goedkeuring van de houder van het copyright (tenzij voor downloaden, kopiëren en/ of printen van pagina´s van de website voor persoonlijk, niet-commercieel, huis-gebruik).
  · Santafixie claimed geen eigendomsrecht over de materialen (inclusief informatie en data anders dan persoonlijke informatie) die een klant post, upload of indient in elk van de publiek toegankelijke gedeeltes de website. Echter, door informatie op deze website te publiceren (zolang het geen persoonlijke informatie is) wordt daarmee een wereldwijd, royalty-vrij, niet exclusief recht gegeven om deze informatie te kopiëren, distribueren, vermenigvuldigen, publiek te gebruiken of aan te passen, zolang de informatie op de website staat. Dit recht vervalt op het moment dat de informatie van de website wordt verwijderd.

  Artikel 17 - Geschillen
  Op overeenkomsten tussen de verkoper en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Spaans recht van toepassing.

  Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
  · Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
  · Santafixie.nl is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden en haar website aan te brengen. Santafixie.nl zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden tijdig op haar website publiceren.